ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ

  • Home -
  • ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ
Mountains

ಮುಬಾರಕ್

10 "ಎ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-584 ಶ್ರೇಣಿ 93.44%

Lights

ಮೌಲಾಲಿ

10 "ಎ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-578 ಶ್ರೇಣಿ 92.48%

Nature

ದಿವ್ಯಾ. ಸಿ. ಅರ್

10 "ಬಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-561 ಶ್ರೇಣಿ 89.76%

Car

ಅ೦ಕಿತ. ಡಿ

10 "ಡಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-559 ಶ್ರೇಣಿ 89.44%

Car

ಭೂಪಿನ್ ನೇಪಾಳಿ

10 "ಸಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-549 ಶ್ರೇಣಿ 87.84%

Car

ಸಂಪ್ರೀತ

10 "ಎ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-548 ಶ್ರೇಣಿ 87.68%

Car

ಪ್ರವೀಣ್. ಕೆ. ಪಿ

10 "ಬಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-542 ಶ್ರೇಣಿ 86.72%

Car

ನೂರ್ ಮಹಮದ್

10 "ಬಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-542 ಶ್ರೇಣಿ 86.72%

Car

ವಿಷ್ಣು. ವಿ

10 "ಬಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-537 ಶ್ರೇಣಿ 85.92%

Car

ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್. ಬಿ. ಜೆ

10 "ಎ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-523 ಶ್ರೇಣಿ 83.68%

Car

ಕವಿತ. ವಿ

10 "ಬಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-522 ಶ್ರೇಣಿ 83.52%

Car

ಸಂತೋಷಿಣಿ ಭಾರಿಕ್

10 "ಇ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-509 ಶ್ರೇಣಿ 81.44%

Car

ಅರವಿಂದ್. ಎಂ

10 "ಇ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-584 ಶ್ರೇಣಿ 80.48%

Car

ಸ್ನೇಹ. ಎಂ. ಆರ್

10 "ಡಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-501 ಶ್ರೇಣಿ 80.16%

Car

ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ

10 "ಡಿ" ಗಳಿಸದ ಅಂಕ-500 ಶ್ರೇಣಿ 80.00%